Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Uživatelské menu

  Obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím tohotoon-line obchodu.

  Obchodníspolečnost: MSM, spol. s r.o., se sídlem: Lhota u Příbramě 13, 261 01Příbram, identifikační číslo: 47546999, společnost je zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 26. dubna 1993, oddíl C, vložka19801. 

  1.Úvodní ustanovení

  1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodníspolečnosti MSM, spol. s r.o., se sídlem Lhota u Příbramě 13, 261 01Příbram, identifikační číslo: 47546999 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném uMěstského soudu v Praze 26. dubna 1993, oddíl C, vložka 19801 (dále jen„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemnápráva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupnísmlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinoufyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetovéhoobchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webovéstránce umístněné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a toprostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraníobchodu“).

  1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má vúmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, ježjedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámcisvého samostatného výkonu povolání.

  1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodníchpodmínek.

  1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupnísmlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lzeuzavřít v českém jazyce.

  1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovenímnejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího zněníobchodních podmínek.

  2.Uživatelský účet

  2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupujícípřistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhranímůže kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Vpřípadě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádětobjednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraníobchodu.

  2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinenuvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jekupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedenékupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícímpovažovány za správné.

  2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných kpřístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetímosobám.

  2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupujícísvůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší svépovinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, ato zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybaveníprodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetíchosob.

  3.Uzavření kupní smlouvy

  3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativníhocharakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohotozboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku senepoužije.

  3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cenjednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty avšech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsouzobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnostprodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednanýchpodmínek.

  3.3.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s baleníma dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zbožíuvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zbožídoručováno v rámci území České republiky.

  3.4. Proobjednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraníobchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informaceo:

  • objednávanémzboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíkuwebového rozhraní obchodu),

  • způsobuúhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávanéhozboží a

  • informaceo nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako„objednávka“).

  3.5.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat aměnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnostkupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslatobjednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány zasprávné.

  3.6.Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybnýmzpůsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsobúhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovémformuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce apotvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkamiseznámil.

  3.7.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdíelektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou vuživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresakupujícího“).

  3.8.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množstvízboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího ododatečné potvrzení objednávky (například písemně čitelefonicky).

  3.9.Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáctdnů.

  3.10.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a tona adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.11.V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávajícísplnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku suvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanoviskokupujícího.

  3.12.Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je vtakovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronicképošty.

  3.13.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavíráníkupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředkůna dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetovépřipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tytonáklady se neliší od základní sazby.

  4.Cena zboží a Platební podmínky

  4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy můžekupující uhradit prodávajícímu následujícímizpůsoby: 

  • vhotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

  • bezhotovostněpřevodem na účet prodávajícího č. 878880237/0100 , vedený u Komerční banky,a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),

  • platebníkartou

  4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také nákladyspojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovnějinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodánímzboží.

  4.3.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nenídotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupnícenu zboží předem.

  4.4.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případěbezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupnísmlouvy.

  4.5.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zbožíspolečně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platbyje závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušnéčástky na účet prodávajícího.

  4.6.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde kdodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní cenyještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanskéhozákoníku se nepoužije.

  4.7.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemněkombinovat.

  4.8.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznýmiprávními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základěkupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně zpřidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu pouhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresukupujícího.

  5.Odstoupení od kupní smlouvy

  5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelzemimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • ododávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle navůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení odsmlouvy,

  • ododávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jehoosobu

  • ododávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodánínenávratně smíseno s jiným zbožím,

  • ododávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienickýchdůvodů jej není možné vrátit,

  • ododání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán spředchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupeníod smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že vtakovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupnísmlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanskéhozákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetízboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebododání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené vpředchozí větě.

  5.3.Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulářposkytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení odkupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídlaprodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11těchto obchodních podmínek.

  5.4.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupnísmlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupnísmlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to iv tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovnícestou.

  5.5.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátíprodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ododstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na bankovní účetkupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímjiž při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující budesouhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující odkupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředkykupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zbožíprodávajícímu odeslal.

  5.6.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostrannězapočíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.7.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupnísmlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezzbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určenýkupujícím.

  5.8.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva meziprodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li kodstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takovéhodárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit iposkytnutý dárek.

   6.Přeprava a dodání zboží

  6.1.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavkukupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímtozpůsobem dopravy.

  6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určenékupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží přidodání.

  6.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaněnebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhraditnáklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jinýmzpůsobem doručení.

  6.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenostobalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Vpřípadě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilkynemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

   7.Práva z Vadného plnění

  7.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídípříslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  7.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejménaprodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zbožípřevzal:

  • mázboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takovévlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekávals ohledem na povahu zboží a nazákladěreklamy jimi prováděné,

  • sezboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterémuse zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zbožíodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-lijakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebopředlohy,

  • jezboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti azbožívyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zbožíprodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, naopotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vaduodpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetíkupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zbožíbylo vadné již při převzetí.

  7.5.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jehoprovozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávanéhozboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamacese považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamovanézboží.

  7.6.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vadymůže upravit reklamační řád prodávajícího.

  8.Další práva a povinnosti smluvních stran

  8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní cenyzboží

  8.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smysluustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávajícíprostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícíhozašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  8.4.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenskýúřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranuosobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jinédozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněnípozdějších předpisů.

  8.5.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 občanského zákoníku.

   9.Ochrana osobních údajů

  9.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytovánazákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějšíchpředpisů.

  9.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresaelektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobníúdaje“).

  9.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účelyrealizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelskéhoúčtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajůprodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku nenípodmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupnísmlouvy.

  9.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svémuživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádětsprávně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovatprodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údajeprodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetímosobám.

  9.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budouzpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěnépodobě neautomatizovaným způsobem.

  9.7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen otom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  9.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukroméhoa osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobníúdaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádatprodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat,aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklýstav.

  9.9.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je muprodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutíinformace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující nákladynezbytné na poskytnutí informace.

  9.10.Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatné sekciGDPR.

  10.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebopodnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí sezasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresukupujícího.

  10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že jenákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvyplnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, můžekupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  11.Doručování

  11.1.Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkajícíodstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučenéhodopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují napříslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinnéokamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupeníod smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámeníkupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

  11.2.Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto,které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jakonedoručitelné.

  11.3.Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvímelektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelskémúčtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou nawebové stránce prodávajícího.

  12.Závěrečná ustanovení

  12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pakstrany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena právaspotřebitele vyplývající z obecně závazných právníchpředpisů.

  12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo setakovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl seneplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinnostíjednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňkykupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnouformu.

  12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím velektronické podobě a není přístupná.

  12.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupnísmlouvy, který naleznete ZDE.

  12.5.Kontaktní údaje prodávajícího: MSM, spol. s r.o., P.O. Box 103, 216 81Příbram, msm@msmgroup.eu, tel. 318 620603

   

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později